Je lichaam in topconditie!

Voordat je gaat sporten is het belangrijk dat je het lichaam opwarmt. Dit is nodig om te voorkomen dat je tijdens het sporten geen complicaties krijgt. Wanneer je sport vangen de spieren, banden en pezen veel krachten op. Hierdoor zijn ze voor langere tijd opgerekt. Om blessures te klachten te voorkomen of te verminderen is het verstandig u regelmatig te laten masseren, dit draagt bij tot betere prestaties. De voetreflexmassage bevordert de doorbloeding en zorgt ervoor dat de spieren ontspannen. De opgehoopte afvalstoffen komen vrij en worden daardoor sneller afgevoerd.

Vrije radicalen

Door meer inspanning en energieverbruik verbruik je meer zuurstof, waardoor er meer vrije radicalen worden gevormd. Bij een teveel aan vrije radicalen kan dit je lichaam beschadigen en klachten geven zoals spierpijn. Dit heeft invloed op de sportprestaties. Neem daarom altijd voldoende vocht, vitamines en mineralen om vrije radicalen uit te schakelen.

Behandeling met advies in: Ontzuren, suppletie, urineanalyse (conditielichaam)

Voeding

Als sporter is het vaak van belang dat je bewust eet, je lichaam verbruikt tenslotte veel extra energie en voedingsstoffen. Om in goede conditie te blijven is het belangrijk om te zorgen voor een goede toevoer van de juiste voedingsstoffen. Tijdens het sporten verbruikt je lichaam veel vocht, zorg er daarom voor dat je genoeg drinkt.

Contactgegevens

Voor een afspraak voetreflex:
T: 06-10114527
E: voetreflexvanderputten@hotmail.com

 

Locaties

Helmond
Rootakkers 50, 5708BA

Veghel
N.C.B.-Laan 83, 5462GB 

Overige informatie

Voorwaarden

Alleen klachtgerichte behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding, afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Annuleren: 24 uur tevoren, daar anders de gereserveerde tijd in rekening gebracht wordt.

Verzuim: gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht.

Voorwaarden:

1. Reflexzonetherapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Het is een zeer goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, maar beslist geen vervanging of ”alternatief” van reguliere zorg. Consulteer altijd een arts bij medische problemen. De natuurgeneeskundig therapeut stelt geen diagnose, maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt. Een advies is altijd in overleg en moet natuurlijk wel bij u passen.

 

2.Reacties na behandeling

Na de behandeling kunnen er reacties ontstaan, de reacties verschillen per persoon. Als gevolg van de behandeling komen afvalstoffen vrij, dit kan zorgen voor hoofdpijn, rillerig, slaperig of loom. Door veel water te drinken zullen deze reacties verminderen. Vraag naar de reacties bij uw therapeut. Reflexzonetherapie helpt u de samenwerking tussen lichaam en geest te herstellen. Het aantal behandelingen verschilt per persoon, maar zal variëren tussen de 4 en 12 behandelingen.

 

3.Gegevens:

De therapeut wenst gegevens vast te leggen, met als doel een goede behandeling voor u te kunnen waarborgen. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw klantdossier wordt na uw laatste behandeling 15 jaar bewaard in of een beveiligde archiefkast. zoals voorgeschreven in de huidige wetgeving. Alle gegevens van clïent portal worden beveiligd opgeslagen in een Nederlands datacenter. Alle verbindingen zijn versleuteld waardoor data niet op straat kan komen liggen. Na 15 jaar wordt uw klantdossier vernietigd. Wij dien ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat we zorgvuldig om gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derde verstrekt mits u daarmee akkoord gaat. Bijvoorbeeld aan huisarts of in het geval van een waarnemingsregeling of indien u door een ander therapeut behandeld wilt worden. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming. Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim). Voetreflextherapie van der Putten richt een dossier in met niet meer dan noodzakelijke gegevens betrekking tot de behandeling. In het dossier zijn aantekeningen van de gegevens over de gezondheid en de diens aanzien uitgevoerde verrichtingen. Indien gegevens nodig zijn voor een goede hulpverlening. U gaat akkoord dat uw facturen en afspraakbevestigingen gedeeld zullen worden met de accountant en of belastingdienst voor de verplichte kwartaal en jaaraangifte en de verwerking daarvan. Opdrachtnemer raad de opdrachtgever aan te communiceren binnen de beveiligde cliëntportal.  Indien u besluit via andere communicatie zoals E-mail/ chat/ App en andere dan ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 

4.Recht op inzage:

Uw gegevens, afspraken, facturen zijn terug te vinden in uw cliënt portaal. U ontvangt  hiervoor een wachtwoord. U kunt schriftelijk een inzageverzoek doen wanneer u uw dossier graag wil inzien. U moet hiervoor wel  een afspraak maken. Voor een kopie van een medisch dossier worden kosten in rekening gebracht. U kunt alleen een inzageverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordigers(bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers mogen het dossier van het kind onder de 12 jaar inzien. Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar? Dan heeft u toestemming van uw kind nodig.

 

5.Recht om vergeten te worden.

U heeft het recht om vergeten te worden, wanneer u overweegt om niet meer behandeld te worden en indien er geen wettelijke grond is om de gegevens te bewaren. Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kan verlangen dat de gegevens verwijdert worden wanneer deze onvolledig of onjuist zijn of indien er geen ander wettelijk grond is om de gegevens te bewaren. Indien u wenst dat u w gegevens verwijderd worden kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

 

6.Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Indien de gegevens voldoen dan kunt u deze nota declareren bij uw zorgverzekeraar. Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars vinden plaats conform de voorwaarden van de VNRT. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpakket van uw afgesloten polis. De voorwaarden kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

 

7.Mailverkeer/ app: Ik verzoek u om telefonisch contact op te nemen indien u persoonlijke vragen heeft omtrent uw behandeling. Gelieve niet via App of mail te communiceren. Wij doen ons uiterste best om u privacy te waarborgen.

8.Gebruik van medicijnen/ supplementen                                                                          2.Bent u reeds onder behandeling van een arts/ specialist/ therapeut , dan vraag ik u met hem/haar te overleggen of een massage- supplementen gedurende de behandelperiode  toegepast mag worden. Medicijnen en/ of andere behandelingen welke zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/ of volgen. Veranderingen van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven. Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt. 

 

9.Beroepsvereniging:

Natuurgeneeskundige Reflexzone Therapeuten welke zijn aangesloten bij de vereniging voor de Nederlandse Reflexzonetherapeuten(VNRT) hebben een HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis. De Natuurgeneeskundige Reflexzonetherapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst(WGBO). Genoemde documenten zijn in te zien. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

 

10.Duur Behandeling:

Er is u medegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een therapieperiode van minstens 4 tot zes behandelingen in acht wordt genomen. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt, zal de therapie in overleg worden gestopt. Bij twijfel over een bestaande aandoening kan de behandeling gestaakt worden, u wordt dan door mij doorverwezen. Een vervolgbehandeling is mogelijk, wanneer uw arts hiermee  instemt. Middels bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling. Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

 

11.Consult voor kinderen:

De opdrachtnemer gaat ervan uit dat beide ouders/ verzorgers akkoord gaan met de behandeling van het kind., alsook wanneer ouders gescheiden zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nadrukkelijk en hoofdzakelijk bij de ouder die het kind aanmeld voor coaching of therapie en de opdrachtnemer kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

12.Inlichtingen huisarts- specialist

( alleen indien nodig) Indien door u gewenst, kunt u aan uw behandelend arts mededelen, dat u een therapie volgt in een Natuurgeneeskundige Reflexzone praktijk en dit eventueel met uw arts bespreken.

 

13. Aansprakelijkheid 

a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

b. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

c. Voetreflextherapie van der Putten geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/ zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.

e. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen  en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.

f. Bent u onder behandeling(geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dan dit aan tijdens het aanvragen van een consult.

 

14.Klachtenregeling VNRT

U heeft gekozen voor een behandeling reflexzonetherapie. In Nederland mag iedereen zich reflexzonetherapeut noemen, onafhankelijk van de gevolgde opleiding. Leden van de vereniging van de Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) zijn goed opgeleid, volgen jaarlijkse bijscholingen en zijn sinds 1998 onderworpen aan een klachtenregeling. Deze klachtenregeling helpt de VNRT om de kwaliteit en de professionaliteit van haar leden te waarborgen. Ook wordt de transparantie in de beroepsoefening door de VNRT- leden erdoor bevorderd. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u ontevreden over uw behandeling, meld dit binnen 8 dagen doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking bij uw therapeut. Wij proberen uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Mocht dit niet lukken stel uw klacht dan zo duidelijk mogelijk op schrift. Daarin omschrijft u waar het om gaat, de naam van de therapeut en wanneer het speelde.  Het dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Deze brief stuurt u naar het secretariaat, dat zal u verwijzen naar de klachtencommissie, die nodig zal ondersteunen om de klacht te formuleren. Secretariaat VNRT E- mail: info@vnrt.nl 

 

15.Betalingsvoorwaarden:

 

Overschrijving binnen 7 dagen met vermelding van uw naam en factuurnummer. Betaling geschied via overschrijving. Een contante betaling wordt gevolgd door een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan. 

Facturen dien uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan met Vermelding van factuurnummer en uw naam, zodat deze overeenkomt met uw gegevens.. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het verplicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet openbaar te maken, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Online consult:

Vooraf via bankoverschrijving: NL95 INGB 0006 0227 86

Op naam van Voetreflextherapie van der Putten

 

BELANGRIJK!

Vermeld factuurnummer en volledige naam.

 

Verhinderd online consult:

Alleen afspraak verzetten is mogelijk.

 

Geen restitutie.

 

Verhinderd/ annulering/ afspraken verzetten:

Wanneer u verhinderd bent, meld u dan ruim tevoren 24 uur 

Bij verzuim en geen bericht binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.

 

 

Door het maken van een afspraak verklaart u eens te zijn met deze bovenstaande voorwaarden.