COVID-19 maartregelingen

Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;

• In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg;

• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken (alleen bij spoed);

• Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;

• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;

• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk; 

• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;

• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt;

• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaalaantal vergoedingen;

• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Regels waar we ons aan houden voor uw en mijn gezondheid

Neemt u even de tijd om deze te lezen!

1. Geef geen handen;
2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
3. Handen wassen na toiletbezoek (indien toegestaan);
4. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
5. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;
6. Kom niet te vroeg op uw afspraak zodat u niet te lang in de wachtruimte zit;
7. Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot uw behandelaar en andere mensen;
8. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de
prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw ellenboog;
9. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
11. Vervolgafspraak ontvangt u direct of digitaal;

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u
besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Online consult

Natuurlijk wil ik graag voor u klaar blijven staan en biedt ik sinds kort online consulten. Op deze manier werken we mee aan de beperking van de verspreiding van het virus. Voor het online consult wordt gebruik gemaakt van een beveiligd platform, zodat communicatie tussen u en de therapeut veilig en vertrouwd blijft. 

Is het mogelijk om mij op afstand te helpen ook al kunt u mijn voeten niet behandelen?

Jazeker! Ook voor mij is het wennen, door de veranderingen krijg ik ook positieve reacties van mensen die eerder wegens mobiliteit, of afstand niet de gelegenheid hadden om naar mijn praktijk toe te komen. Door de vrije tijd die we hebben, staan we ook meer stil bij onze gezondheid en dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. 

Door een uitgebreid vragengesprek/ testen/ bewegingen/ observatie breng ik uw klacht in beeld en kunnen we samen bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u zelf met deze adviezen aan de slag gaat. Mijn taak is om u te begeleiden en te ondersteunen. Zeker de eerste stappen van een voetreflexconsult sluiten goed aan bij online behandelen. Bent u door de eerste stappen heen, dan volgen later de voetbehandelingen. 

Kunt u alle klachten behandelen?

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, (indien nodig, werk ik in nauw overleg met eventuele andere zorgprofessionals) of u wordt doorverwezen. Neem bij ernstige klachten a.u.b. contact op met uw specialist of huisarts en wacht daarmee niet te lang.

Indien u reeds onder behandeling bent bij GGZ instelling of verslaving problemen heeft, dient u dit vooraf te melden.

Voetreflextherapie is geen vervanging voor reguliere zorg.

Contactgegevens

Voor een afspraak voetreflex:
T: 06-10114527
E: voetreflexvanderputten@hotmail.com

 

Locaties

Helmond
Rootakkers 50, 5708BA

Veghel
N.C.B.-Laan 83, 5462GB 

Overige informatie

Voorwaarden

Alleen klachtgerichte behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding, afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Annuleren: 24 uur tevoren, daar anders de gereserveerde tijd in rekening gebracht wordt.

Verzuim: gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht.

Voorwaarden:

1. Reflexzonetherapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Het is een zeer goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, maar beslist geen vervanging of ”alternatief” van reguliere zorg. Consulteer altijd een arts bij medische problemen. De natuurgeneeskundig therapeut stelt geen diagnose, maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt. Een advies is altijd in overleg en moet natuurlijk wel bij u passen.

 

2.Reacties na behandeling

Na de behandeling kunnen er reacties ontstaan, de reacties verschillen per persoon. Als gevolg van de behandeling komen afvalstoffen vrij, dit kan zorgen voor hoofdpijn, rillerig, slaperig of loom. Door veel water te drinken zullen deze reacties verminderen. Vraag naar de reacties bij uw therapeut. Reflexzonetherapie helpt u de samenwerking tussen lichaam en geest te herstellen. Het aantal behandelingen verschilt per persoon, maar zal variëren tussen de 4 en 12 behandelingen.

 

3.Gegevens:

De therapeut wenst gegevens vast te leggen, met als doel een goede behandeling voor u te kunnen waarborgen. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw klantdossier wordt na uw laatste behandeling 20 jaar bewaard in of een beveiligde archiefkast. zoals voorgeschreven in de huidige wetgeving. Alle gegevens van cliënt portal worden beveiligd opgeslagen in een Nederlands datacenter. Alle verbindingen zijn versleuteld waardoor data niet op straat kan komen liggen. Na 20 jaar wordt uw klantdossier vernietigd. Wij dien ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat we zorgvuldig om gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derde verstrekt mits u daarmee akkoord gaat. Bijvoorbeeld aan huisarts of in het geval van een waarnemingsregeling of indien u door een ander therapeut behandeld wilt worden. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming. Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim). Voetreflextherapie van der Putten richt een dossier in met niet meer dan noodzakelijke gegevens betrekking tot de behandeling. In het dossier zijn aantekeningen van de gegevens over de gezondheid en de diens aanzien uitgevoerde verrichtingen. Indien gegevens nodig zijn voor een goede hulpverlening. U gaat akkoord dat uw facturen en afspraakbevestigingen gedeeld zullen worden met de accountant en of belastingdienst voor de verplichte kwartaal en jaaraangifte en de verwerking daarvan. Opdrachtnemer raad de opdrachtgever aan te communiceren binnen de beveiligde cliëntportal.  Indien u besluit via andere communicatie zoals E-mail/ chat/ App en andere dan ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 

4.Recht op inzage:

Uw gegevens, afspraken, facturen zijn terug te vinden in uw cliënt portaal. U ontvangt  hiervoor een wachtwoord. U kunt schriftelijk een inzageverzoek doen wanneer u uw dossier graag wil inzien. U moet hiervoor wel  een afspraak maken. Voor een kopie van een medisch dossier worden kosten in rekening gebracht. U kunt alleen een inzageverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordigers(bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers mogen het dossier van het kind onder de 12 jaar inzien. Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar? Dan heeft u toestemming van uw kind nodig.

 

5.Recht om vergeten te worden.

U heeft het recht om vergeten te worden, wanneer u overweegt om niet meer behandeld te worden en indien er geen wettelijke grond is om de gegevens te bewaren. Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kan verlangen dat de gegevens verwijdert worden wanneer deze onvolledig of onjuist zijn of indien er geen ander wettelijk grond is om de gegevens te bewaren. Indien u wenst dat u w gegevens verwijderd worden kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

 

6.Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Indien de gegevens voldoen dan kunt u deze nota declareren bij uw zorgverzekeraar. Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars vinden plaats conform de voorwaarden van de VNRT. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpakket van uw afgesloten polis. De voorwaarden kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

 

7.Mailverkeer/ app: Ik verzoek u om telefonisch contact op te nemen indien u persoonlijke vragen heeft omtrent uw behandeling. Gelieve niet via App of mail te communiceren. Wij doen ons uiterste best om u privacy te waarborgen.

8.Gebruik van medicijnen/ supplementen                                                                          2.Bent u reeds onder behandeling van een arts/ specialist/ therapeut , dan vraag ik u met hem/haar te overleggen of een massage- supplementen gedurende de behandelperiode  toegepast mag worden. Medicijnen en/ of andere behandelingen welke zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/ of volgen. Veranderingen van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven. Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt. 

 

9.Beroepsvereniging:

Natuurgeneeskundige Reflexzone Therapeuten welke zijn aangesloten bij de vereniging voor de Nederlandse Reflexzonetherapeuten(VNRT) hebben een HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis. De Natuurgeneeskundige Reflexzonetherapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst(WGBO). Genoemde documenten zijn in te zien. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

 

10.Duur Behandeling:

Er is u medegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een therapieperiode van minstens 4 tot zes behandelingen in acht wordt genomen. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt, zal de therapie in overleg worden gestopt. Bij twijfel over een bestaande aandoening kan de behandeling gestaakt worden, u wordt dan door mij doorverwezen. Een vervolgbehandeling is mogelijk, wanneer uw arts hiermee  instemt. Middels bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling. Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

 

11.Consult voor kinderen:

De opdrachtnemer gaat ervan uit dat beide ouders/ verzorgers akkoord gaan met de behandeling van het kind., alsook wanneer ouders gescheiden zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nadrukkelijk en hoofdzakelijk bij de ouder die het kind aanmeld voor coaching of therapie en de opdrachtnemer kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

12.Inlichtingen huisarts- specialist

( alleen indien nodig) Indien door u gewenst, kunt u aan uw behandelend arts mededelen, dat u een therapie volgt in een Natuurgeneeskundige Reflexzone praktijk en dit eventueel met uw arts bespreken.

 

13. Aansprakelijkheid 

a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

b. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

c. Voetreflextherapie van der Putten geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/ zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.

e. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen  en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.

f. Bent u onder behandeling(geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dan dit aan tijdens het aanvragen van een consult.

 

14.Klachtenregeling VNRT

Ik ben aangesloten bij brancheverenigingen VNRT en de RBCZ. Daarnaast ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een door de overheid erkende geschillencommissie volgens de WKKGZ. Meer uitleg over de klachtenregeling vind je op de website van de VNRT.

 

15.Betalingsvoorwaarden:

 

Overschrijving binnen 7 dagen met vermelding van uw naam en factuurnummer. Betaling geschied via overschrijving. Een contante betaling wordt gevolgd door een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan. 

Facturen dien uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan met Vermelding van factuurnummer en uw naam, zodat deze overeenkomt met uw gegevens.. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het verplicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet openbaar te maken, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

BTW Identificatienummer (BTW-id)

NL001767917B21

 

Online consult:

Vooraf via bankoverschrijving: NL95 INGB 0006 0227 86

Op naam van Voetreflextherapie van der Putten

 

BELANGRIJK!

Vermeld factuurnummer en volledige naam.

 

Verhinderd online consult:

Alleen afspraak verzetten is mogelijk.

 

Geen restitutie.

 

Verhinderd/ annulering/ afspraken verzetten:

Wanneer u verhinderd bent, meld u dan ruim tevoren 24 uur 

Bij verzuim en geen bericht binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.

 

 

Door het maken van een afspraak verklaart u eens te zijn met deze bovenstaande voorwaarden.