Bloesemremedies voor jong en oud.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de Nederlandse bloesemremedies. Dit zijn energetische producten. Ze geven je inzicht, doordat je gaat luisteren naar je innerlijke natuur. De bloesemremedie wordt speciaal op u afgestemd. iedere remedie heeft tenslotte weer een andere werking. Bij het behandelen van kinderen en ouderen in mijn praktijk viel het mij op hoe snel kinderen en volwassenen reageren op de werking van deze bloesemremedies en hoe effectief de behandeling is. Hieronder vindt u meer informatie wat dit bijvoorbeeld doet bij kinderen.

Faalangst

Zoals u weet kan faalangst gevolgen hebben op het functioneren van een kind. Het (schoolwerk) kan een enorme opgave worden. Het kind ervaart het werk als nooit genoeg en daardoor legt het de lat voor zichzelf soms te hoog. Het kind is streng voor zichzelf. De remedie geeft inzicht in de eigen mogelijkheden en krachten, maar ook in de zwakheden. Het helpt emoties waar het kind in vastzit los te maken.

Concentratie

Op school is concentratie belangrijk. Bij sommige is snel de koek op, ze missen structuur, zijn te ongedurig of te weinig geaard. De remedie helpt structuur te geven en mentale helderheid. Het verbetert de integratie tussen beide hersenhelften, waardoor het leren makkelijker gaat.

Pesten

Wanneer een kind gepest wordt, kan dit grote psychische gevolgen hebben en zelfs tot beschadigingen leiden. Sommige ”berusten” en passen hun gedrag zoveel mogelijk aan om zo min mogelijk gepest te worden. Vaak gaat het over de grenzen heen en hebben de neiging om zichzelf soms onzichtbaar te maken. Het kost enorm veel kracht en levert bij het kind veel stress op. De remedies helpt het kind(je) om weer in haar/ zijn eigen kracht terug te komen.

Bloesem remedies helpen bij:

Slaapproblemen, om te ontspannen, verhuizing , scheiding, uiten van gevoelens, angsten, gevoeligheid enz.

Voor de remedies worden overigens bij een behandeling geen extra kosten berekend!
Voor meer informatie over bloesem remedies kunt u kijken op www.bloesem-remedies.com

Contactgegevens

Voor een afspraak voetreflex:
T: 06-10114527
E: voetreflexvanderputten@hotmail.com

 

Locaties

Helmond
Rootakkers 50, 5708BA

Veghel
N.C.B.-Laan 83, 5462GB 

Overige informatie

Voorwaarden

Alleen klachtgerichte behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding, afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Annuleren: 24 uur tevoren, daar anders de gereserveerde tijd in rekening gebracht wordt.

Verzuim: gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht.

Voetreflextherapie valt onder de alternatieve geneeswijzen. Het is een zeer goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, maar beslist geen vervanging of “alternatief’’ van reguliere medische zorg. Reflextherapie geeft meerwaarde aan het herstel. Consulteer altijd een arts bij medische problemen. Bent u reeds onder een behandeling van een arts of therapeut, specialist, of gebruikt u medicijnen, dan vraag ik u met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Een aanpassing voor de behandeling kan noodzakelijk zijn. Indien er twijfel bestaat over een bestaande aandoening of blessure kan een behandeling gestaakt worden, u wordt dan doorverwezen naar een arts. Indien u kiest voor een vervolgbehandeling is dit mogelijk, zodra uw arts hierin toestemt. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt. Een advies moet natuurlijk wel bij u passen.

Reacties na behandeling: Na de behandeling kunnen reacties ontstaan, de reacties verschillen per persoon. Als gevolg van de behandelingen komen afvalstoffen vrij, dit kan zorgen voor hoofdpijn, rillerig, loomheid, slaperig zijn. Door veel water te drinken zullen de reacties verminderen. Vraag naar de reacties bij uw therapeut. Reflexzonetherapie helpt u de samenwerking tussen lichaam en geest te herstellen. het aantal behandelingen verschilt per persoon, maar zal variëren tussen de 4 en 12 behandelingen.

Privacy beleid: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat voetreflextherapie van der Putten behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw klantendossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingslicht(beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurig afwezigheid, of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst 15 jaar bewaard in een beveiligde Nederlands datacenter. Alle verbindingen zijn versleuteld waardoor data niet op straat kan komen liggen. Op de zorgnota die u ontvangt staan uw gegevens, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. De volgende gegevens worden genoteerd: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, zorgverzekering, korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult. U gaat akkoord dat uw facturen en afspraakbevestigingen(agenda) gedeeld zullen worden met de accountant of belastingdienst voor de verplichte kwartaal en jaaraangifte en de verwerking hiervan.

Recht op inzage: U kunt schriftelijk een inzageverzoek doen wanneer u u dossier graag wil inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken. voor een kopie van een medisch dossier worden kosten in rekening gebracht. U kunt alleen een inzageverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger(bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers mogen het dossier van het kind onder de 12 jaar inzien. Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar? dan heeft u toestemming van uw kind nodig.

Recht om vergeten te worden: Wanneer uw behandelingen zijn beëindigd heeft u het recht om vergeten te worden, indien er geen wettelijke grond is om de gegevens te bewaren. Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kan verlangen dat de gegevens verwijderd worden wanneer deze onvolledig of onjuist zijn of indien er geen ander wettelijk grond is om de gegevens te bewaren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden kunt u contact opnemen met uw therapeut. U krijgt een formulier toegestuurd.

Mailverkeer / mobiel: Ik verzoek u om telefonisch contact op te nemen indien u persoonlijke vragen heeft. U kunt ook gebruik maken van de beveiligde cliëntportal. Gelieve niet persoonlijke vragen te stellen via mail of mobiel. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Gebruik van supplementen/ medicijnen: Bent u reeds onder behandeling van een arts/ specialist/ therapeut, dan vraag ik u met hem/ haar te overleggen of een massage en of supplementen gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Medicijnen en/ of andere behandelingen welke zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken/ en of volgen. Veranderingen van inname en/ of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven. Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

Beroepsvereniging: Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeuten welke zijn aangesloten bij de vereniging voor de Nederlandse Reflexzonetherapeuten(VNRT) hebben een HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis. De natuurlijke Reflexzonetherapeuten is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst(WGBO). Genoemde documenten zijn in te zien. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Duur behandeling: Er is u medegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een therapieperiode van minstens 4- 6 behandelingen in acht worden genomen. indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt, zal de therapie in overleg worden gestopt. Bij twijfel over een bestaande aandoening kan de behandeling gestaakt worden. U wordt dan door mij doorverwezen. Een vervolgbehandeling is mogelijk, wanneer uw arts hiermee instemt. Middels bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling. tevens is u vertelt dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

Inlichtingen huisarts- specialist: (alleen indien nodig) Indien door u gewenst, kunt u aan uw behandelend arts mededelen, dat u een therapie volgt in een Natuurgeneeskundige Reflexzone praktijk en dit eventueel met uw arts bespreken.

Klachtenregeling VNRT: U heeft gekozen voor een behandeling Reflexzonetherapie. in Nederland mag iedereen zich reflexzonetherapeut noemen, onafhankelijk van de gevolgde opleiding. Leden van de vereniging van de Nederlands Reflexzone Therapeuten(VNRT) zijn goed opgeleid, volgen jaarlijkse bijscholingen en zijn sinds 1998 onderworpen aan een klachtenregeling. Deze klachtenregeling helpt de VNRT om de kwaliteit en de professionaliteit van haar leden te waarborgen. Ook wordt de transparantie in de beroepsoefening door de VNRT- leden erdoor bevorderd. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u ontevreden over uw behandeling, meld dit tijdig bij uw behandelend therapeut. De therapeut zal zo spoedig mogelijk uw klacht oplossen. Mocht dit niet lukken stel dan uw klacht zo duidelijk mogelijk op schrift. Daarin omschrijft u waar het om gaat, de naam van de therapeut en wanneer dit speelde. Deze brief stuurt u naar het secretariaat, dat zal u verwijzen naar de klachtencommissie, die nodig zal ondersteunen om de klacht te formuleren. Secretariaat VNRT E- mail: info@vnrt.nl

Hygiëne: Hygiëne staat hoog aangeschreven. Er wordt verwacht dat cliënten hier eveneens zorg dragen.